Κάντε κλίκ επάνω στο σχέδιο για..  Μεγένθυση / Zoom
58, Akti Moutsopoulou Str. - T.k. 185 36,  Piraeus, Greece Tel: +30 210 4283990 - Fax: +30 210 4283998 - Mobile: +30 6944 417074 www.baruyachting.gr       -      e-mail: info@baruyachting.gr 
MAIN CHARECTERISTICS
L . O . A ……………. .    16 . 00  m
H U L L  L …………. .    14. 95  m
L . W . L ……………. .    13. 85  m
B E A M …………….        5 . 00  m
D R A F T ……………      2. 00  m
D I S P L A C E M E N T             2 0   t o n n e s   +
E N G I N E …………. . .    F o r d  M e r m a i d  90H P
G E N E R A T O R …….    8K V A , 220A C
-
24D C
F U E L  C A P A C I T Y . .        1 . 000  L T
F R E S H  W A T E R  C A P . 1. 000  L T
S A I L   A R E A
M A I N   S A I L
&  H E A D  S A I L ………. 175   m 2
H E A D   S A I L
R O L L E R   R E E F I N G   F I T T E D
M A I N   S A I L
M A S T   R O L L E R       F I T T E D
I N T E R I O R S
4    T O I L E T S   +   S H O W E R S
1    T W I N   S K I P P E R   C A B I N   + W . C .
4    D O U B L E   C A B I N S   L A R G E   S A
 L O O N   &   D I N N I N G   A R E A  
    F U L L Y   E Q U I P P E D   G A L L E Y
   B E R T H S   1 0
    -
        12
O T H E R   F E A T U R E S
T E A K   D E C K
S P R A Y H O O D
B I M N I
C O C K P I T   S H O W E R
S W I M M I N G
-
L A D D E R
E L E C T R I C   W I N D L A S H E S   2   ( F O R E   &   A F T )
B O W   T H R U S T E R
D I N G Y   &   O U T B O A R D
H Y D R A U L I C   S T E E R I N G   S Y S T E M
S U N T E N T
R A D A R
V H F
G P S  
- -
P L O T T E R
A U
T O   P I L O T
W I N D   I N S T R U M E N T A T I O N  
S A F E T Y   E Q U I P E M E N T   ( L I F E   R A F T   F O R   1 2   P R S )
S T E R E O   R A D I O
A I R C O N D I T I O N I N G  
H O T   W A T E R
2   E L E C T R I C   R E F R I G E R A T O R S
M I C R O W A V E   O V E N  
OVEN WITH GRILL      S K I P P E R  53’
Design - Κατασκευή  & Φιλοξενία της ιστοσελίδας απο την Athens marketing  - TV Film Productions & Web design Τηλ:  210 9342700    -    Κινητό:  6944 635156 www.athens-marketing.com     -      e-mail: info@athens-marketing.com